Zasady programu

Sprawdź zasady programu OZE i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ogólne zasady programu partnerskiego Instalator OZE

Definicje podstawowe
Rozwiń odpowiedź

Program Partnerski Instalator OZE (w skrócie Program) – program partnerski wspierający współpracę firmy Hewalex z wykonawcami instalacji z kolektorami słonecznym i pompami ciepła.

Uczestnik Programu (w skrócie Uczestnik) – osoba biorąca udział w Programie, prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca konto w Strefie Instalatora (hewalex.pl).

Organizator Programu – (w skrócie Organizator lub Hewalex) – firma Hewalex prowadząca program Instalator OZE i komunikująca się z jego uczestnikami.

Operator karty (w skrócie Operator) – podmiot odpowiedzialny za obsługę kart przedpłaconych, którym jest  Edenred Polska.

Strefa Instalatora (w skrócie Strefa) – wyodrębniony obszar serwisu internetowego hewalex.pl, z wymaganą rejestracją i logowaniem się uczestnika Programu Instalator OZE.

Bramka SMS (w skrócie SMS) – usługa umożliwiająca rejestrację urządzenia w programie za pomocą przesłania kodu rejestracyjnego w wiadomości SMS (instrukcja w kuponie rejestracyjnym i w Strefie Instalatora).

Rejestracja urządzenia (w skrócie Rejestracja) – zgłoszenie montażu urządzenia dokonywane przez uczestnika programu na podstawie dostarczonego z urządzeniem kuponu rejestracyjnego z kodem rejestracyjnym.

Kupon rejestracyjny (w skrócie Kupon) – drukowany dokument dostarczany z urządzeniem przeznaczonym do udziału w Programie Instalator OZE, zawierający m.in. kod rejestracyjny i datę jego wygenerowania.

Kod rejestracyjny (w skrócie Kod) – indywidualny kod generowany dla urządzenia przeznaczonego do udziału w programie Instalator OZE, drukowany na kuponie rejestracyjnym dostarczanym z urządzeniem.

Karta przedpłacona (w skrócie Karta) – karta typu MasterCard wydana przez PPT (PrePay Technologies Limited) we współpracy z Edenred, będącą bezimienną kartą i instrumentem dostępu do pieniądza elektronicznego.

Premia punktowa (w skrócie Premia) – premia przeliczana na wartość pieniężną przyznawana za rejestrację montażu urządzeń w ramach programu Instalator OZE, zależne od uzyskiwanego efektu ekologicznego, podawane w wartościach kgCO2 (rocznie).

Jakie urządzenia są objęte programem Instalator OZE?
Rozwiń odpowiedź

Na obecną chwilę są to znajdujące się w ofercie firmy Hewalex i zakupione w sieci dystrybucji zestawy solarne z kolektorami słonecznymi, pompy ciepła PCCO i pompy ciepła PCWU.

Na jakiej zasadzie przyznawana jest premia punktowa?
Rozwiń odpowiedź

Premia punktowa określana jest w powiązaniu z efektem ekologicznym. Jest on obliczany na podstawie parametrów urządzenia zawartych w etykiecie, karcie efektywności energetycznej oraz w danych technicznych. Wskaźniki emisji CO2 są przyjmowane wg KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Więcej informacji na temat określania efektu ekologicznego oraz wykaz urządzeń wraz z wysokością premii punktowych znajduje się w Strefie Instalatora (hewalex.pl).

W jaki sposób przeliczana jest wartość premii punktowej?
Rozwiń odpowiedź

Premia punktowa jest przeliczana na środki pieniężne zgodnie z regulaminem programu z zastosowaniem wskaźnika zł/kgCO2. Wskaźnik zł/kgCO2 jest zależny od grupy rejestrowanych urządzeń, a także możliwych akcji promocyjnych ogłaszanych w strefie, i/lub przesyłanych uczestnikom programu.

Zasady rejestracji urządzeń

Na jakiej podstawie mogę zarejestrować urządzenie w programie Instalator OZE?
Rozwiń odpowiedź

Podstawą dla dokonania rejestracji montażu urządzenia i uzyskania punktów w Programie jest dołączany do urządzeń kupon rejestracyjny z wygenerowanym kodem rejestracyjnym.

W jaki sposób mogę zarejestrować urządzenie?
Rozwiń odpowiedź

Na podstawie kodu rejestracyjnego urządzenie może zarejestrować Uczestnik w Strefie Instalatora (hewalex.pl), wysyłając SMS (instrukcja obsługi w Strefie Instalatora oraz w karcie premiowej) lub wysyłając wypełniony kupon rejestracyjny na adres Organizatora.

Co stanie się z punktami naliczonymi przed 10.01.2019?
Rozwiń odpowiedź

O ile zgromadzone punkty nie straciły swojej ważności wynikającej z regulaminu zakończonego Programu Instalator Plus, to zostaną one przeliczone wg obecnych zasad Programu.

Ile mam czasu na wykorzystanie kodu rejestracyjnego dla zarejestrowania montażu urządzenia?
Rozwiń odpowiedź

Standardowo można tego dokonać przez okres 12 miesięcy od daty wygenerowania kodu rejestracyjnego (widocznego w kuponie rejestracyjnym urządzenia), jednak nie później jak 6 miesięcy od daty montażu urządzenia.

Czy mogę zarejestrować urządzenie na podstawie kodu promocyjnego podanego na karcie dla Instalatora wystawionej przed 10.01.2019?
Rozwiń odpowiedź

Tak. Kody na tych kartach są nadal aktywne pod warunkiem, że montaż został wykonany nie wcześniej jak 10.07.2018. Punkty zostaną naliczone na zasadach obowiązującego obecnie Programu (od 10.01.2019).

Zasady korzystania z karty przedpłaconej

Jakie są warunki dla otrzymania karty przedpłaconej?
Rozwiń odpowiedź

Standardowo kartę można uzyskać po dokonaniu 2-ej rejestracji premiowanego urządzenia dokonanego w ciągu 12 m-cy od daty pierwszej rejestracji. Rejestracje dokonane 12 m-cy wstecz (przed 10.01.2019) są również zaliczane. Kartę można również uzyskać opcjonalnie od Przedstawiciela Handlowego Hewalex.

Rejestracja karty przedpłaconej dla potrzeb Organizatora Programu?
Rozwiń odpowiedź

Rejestracja karty jest wymagana dla przypisania numeru karty do Uczestnika Programu dla potrzeb obsługi przez Organizatora – w szczególności określania wysokości środków pieniężnych należnych Uczestnikowi podlegających doładowaniu karty. Uczestnik programu dokonuje jej jednorazowo w Strefie Instalatora.

Aktywacja karty przedpłaconej dla potrzeb Operatora karty
Rozwiń odpowiedź

Aktywacja karty jest wymagana dla prowadzenia bieżącej obsługi karty przez Operatora (Edenred Polska) oraz korzystania z niej przez Uczestnika programu. Dokonywana jest w aplikacji myedenred.pl lub z pomocą infolinii operatora – zgodnie z instrukcją dołączaną do karty.

W jaki sposób doładowuje się kartę przedpłaconą środkami pieniężnymi?
Rozwiń odpowiedź

Uczestnik programu po dokonaniu rejestracji montażu urządzeń uzyskuje w strefie podgląd na wysokość zgromadzonych środków pieniężnych. Uczestnik składa elektroniczny wniosek z deklarowaną wysokością środków mających zasilić kartę. Na tej podstawie generowany jest formularz zasilenia karty przedpłaconej (archiwizowany w strefie i potrzebny dla rozliczeń podatkowych Uczestnika).

Kiedy mogę zlecić doładowanie karty zgromadzonymi środkami?
Rozwiń odpowiedź

Dyspozycję doładowania karty można złożyć w całym okresie ważności posiadanych punktów.

Dyspozycję doładowania karty można złożyć w całym okresie ważności posiadanych punktów
Rozwiń odpowiedź

Punkty tracą ważność po okresie 3 lat od momentu naliczenia.

Do kiedy muszę wykorzystać środki pieniężne znajdujące się na karcie przedpłaconej?
Rozwiń odpowiedź

Konieczne jest wykorzystanie środków do końca ważności karty (standardowo 3 lata od daty wydania przez Operatora). UWAGA: po wygaśnięciu ważności karty nie jest możliwe wykorzystanie środków pieniężnych, czy też przekazanie ich na nową kartę, itp.

Czy środki pieniężne przekazywane na kartę podlegają opodatkowaniu?
Rozwiń odpowiedź

Tak. Środki stanowią dodatkowe źródło przychodu i podlegają opodatkowaniu według ogólnych zasad stosowanych przez Uczestnika Programu, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podstawą do określania przychodów dla uwzględniania ich rozliczeniach podatkowych są generowane formularze zasilenia karty przedpłaconej.

Pliki

Wykaz urządzeń objętych programem

Pobierz Podgląd