M1ES-WH2-K1-1

SCHEMAT M1ES-WH2-K1-1:  PCCO MONO z kolektorami słonecznymi: przygotowanie CWU oraz dwa obiegi grzewcze. Brak funkcji magazynu ciepła.

Źródła grzewcze M1ES:

Pompa ciepła PCCO monoblok, grzałka elektryczna zamontowana w zasobniku buforowym CO oraz podgrzewacz 1-wężownicowy CWU z dodatkową grzałką elektryczną do celów wygrzewu antybakteryjnego. Kolektory słoneczne współpracują z podgrzewaczem CWU zasilając dolna wężownicę.

Zastosowanie WH2: 

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej [CWU] oraz dwa obiegi grzewcze: obieg [CO1] z podmieszaniem realizujący ogrzewanie podłogowe, obieg [CO2] pracujący w oparciu o grzejniki lub klimakonwektory. Brak możliwości realizacji funkcji magazynu ciepła.

Wymagany nr konfiguracji K: 1

Wersja schematu: 1

 

Opis funkcjonowania: 

Sterownik umożliwia obsługę trybu grzania ciepłej wody użytkowej oraz wysterowania układu centralnego ogrzewania w trybie grzania lub chłodzenia. Priorytetem jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Centralne ogrzewanie realizowane przez dwa obiegi grzewcze za buforem. Zasobnik buforowy zamontowany równolegle, pełniący funkcje sprzęgła hydraulicznego. Brak możliwości korzystania z funkcji „Magazyn ciepła” z uwagi na brak zaworu mieszającego – wspólnego dla wszystkich obiegów grzewczych. Dodatkowym źródłem grzewczym są kolektory słoneczne, pracujące na rzecz ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła realizuje grzanie CWU poprzez kierowanie ciepła na dodatkowy wymiennik płytowy oraz wysterowanie pompy obiegowej [P4] za wymiennikiem płytowym [WP/CWU] pracującej bezpośrednio na zładzie ciepłej wody w podgrzewaczu CWU. Pompa obiegowa P4 sygnał do wysterowania, powinna brać z wyjścia napięciowego RL04 na szynie zaciskowej w jednostce wewnętrznej.

Uwaga!: W zbiorniku 2-wężownicowym, górna wężownica, ze względu na zbyt małą powierzchnię wymiany ciepła, zostaje niewykorzystana (wcześniej mogła być wykorzystana np. przez kocioł stałopalny, który ze względu na skorzystanie z dofinansowania z programu „Czyste powietrze” został usunięty z instalacji).

Temperatura wody grzewczej, jest określana automatycznie w oparciu o ustawioną krzywą grzewczą oraz wskazania temperatury zewnętrznej, w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej [T14].

Szczytowym źródłem ciepła do celów grzewczych jest grzałka elektryczna zamontowana w buforze [G-CO], a szczytowym źródłem ciepła do celów CWU (np. w celu, okresowego wygrzewu antylegionella) jest zamontowana w podgrzewaczu dodatkowa grzałka elektryczna [G-CWU].

W trybie CWU sterownik umożliwia wysterowanie pompy cyrkulacyjnej, jej praca możliwa jest tylko w trakcie trwania programu czasowego CWU komfort. Istnieje możliwość ustawienia trybu komfortowego dla  pracy pompy cyrkulacyjnej  (podtrzymanie minimalnej temp. w obiegu cyrkulacji, zgodnie z wprowadzoną nastawą) w tym celu należy zamontować przylgowo na rurociągu czujnik temperatury [T9] w pobliżu króćca  przyłączeniowego cyrkulacji zasobnika CWU (około 1 metr od króćca).

Pompy ciepła PCCO modele MONO wyposażone są w Moduł Zabezpieczający PZ HX, który pełni funkcje pomiarowo-zabezpieczające i umożliwia pracę pompy ciepła konstrukcji monoblok bezpośrednio na wodzie grzewczej. Celem rozszerzenia jego funkcjonalności o pomiar przepływu, produkowanej energii cieplnej oraz współczynnika COP, układ należy rozszerzyć o impulsowy przepływomierz elektroniczny [M.IMP].

 

Wskazówki dotyczące projektowania i montażu:
  • Armaturę oraz przewody dobrać na podstawie wymaganego przepływu dla pompy ciepła. [wymagany przepływ]
  • Zawrócić uwagę, by powierzchnia wymiany ciepła w wymienniku płytowym CWU była wystarczająco duża, wymiennik powinien być dobrany na różnice temperatur nie większa niż 5℃.
  • Należy spełniać wymagania odnośnie jakości wody do napełniania i uzupełniania zgodnie
    z wytycznymi zawartymi w instrukcji. [wymagania dla wody grzewczej]
  • Pompa ciepła przeznaczona jest do pracy w układzie zamkniętym.
  • Instalacja centralnego ogrzewania powinna być wyposażona w urządzenia, które zabezpieczą ją przed przekroczeniem maksymalnego ciśnienia roboczego i maksymalnej temperatury roboczej. Urządzenia te należy dobrać i zamontować zgodnie z PN-EN 12828.
  • W celu zoptymalizowania pracy pompy ciepła zaleca się aby zbiornik buforowy, zapewniał sumaryczny zład wody na poziomie co najmniej 15 l/kW maksymalnej mocy grzewczej [moc grzewcza (A7W35)].

Do pobrania

Schemat M1ES-WH2-K1-1

Pobierz Podgląd

Schemat M1ES-WH2-K1-1

Pobierz Podgląd