Króciec ZP do włazu rewizyjnego

Cena netto: 196,00 zł
Nr kat. 51.08.01

Króciec ZP montowany we włazie rewizyjnym pozwala rozproszyć strumień ciepłej wody podgrzanej przez pompę ciepła. Podgrzana woda grawitacyjnie uniesie się wyżej i nie zostanie ponownie zaciągnięta przez króciec poboru zimnej wody. Bliskość otworów, niskie umieszczenie dyszy i rozproszenie strumienia wody pozwala zapobiegać intensywnemu mieszaniu się wody.

Kluczowym czynnikiem decydującym o efektywności COP pompy ciepła jest nie tylko wysoki parametr zasilania z dolnego źródła, ale także jak najwyższe obciążenie cieplne w górnym źródle. Rozumie się przez to zapewnienie jak najlepszego odbioru energii ze skraplacza pompy ciepła. Gdy pompa ciepła podgrzewa wodę np. od 50 do 55 oC to jej efektywność COP będzie niższa niż podczas podgrzewania z 15 do 20oC. Można jednak uzyskać poprawę odbioru ciepła poprzez zwiększenie przepływu wody przez skraplacz. Zwiększy to jednocześnie efektywność pompy. Wzrost natężenia przepływu wody przez wymiennik ciepła (skraplacz) wiąże się niestety zwykle z problemem zmieszania wody w zbiorniku i wyrównaniem temperatur w całym przekroju pionowym. Zanik warstwowości przyczynia się do utraty stałego komfortu ciepłej wody użytkowej w samej górze zbiornika.

Porównanie wariantów podłączenia pompy ciepła PCWU do podgrzewacza wody

Podłączenie pompy ciepła PCWU 2,5kW za pomocą Króćca ZP
  • Zimna woda wodociągowa jest podłączona jedynie do dolnego króćca podgrzewacza. Poprzez Króciec ZP zimna woda jest pobierana  i podgrzewana w pompie ciepła PCWU 3,0kW lub PCWU 2,5kW. Przez perforowaną powierzchnię rury Króćca ZP podgrzana woda unosi się grawitacyjnie do góry podgrzewacza. Przy braku intensywnego mieszania, w podgrzewaczu wytwarza się warstwowy temperaturowy rozkład wody użytkowej.

Podłączenie pompy ciepła PCWU 2,5kW do podgrzewacza wody
  • Zimna woda wodociągowa jest podłączona do dolnego króćca podgrzewacza. Dodatkowo, gdy pracuje pompa obiegowa przy pompie ciepła PCWU, zimna woda jest bezpośrednio kierowana do pompy ciepła. Ciepła woda jest kierowana do podgrzewacza przez króciec cyrkulacyjny. Częściowo przepływa grawitacyjnie do góry podgrzewacza, a częściowo jest także kierowana w dół podgrzewacza wskutek pracy obiegowej wody użytkowej (przy pompie ciepła PCWU 3,0kW lub PCWU 2,5kW).

Sposób podłączenia pompy ciepła PCWU 3,0kW lub PCWU 2,5kW do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, wpływa znacząco na komfort wody oraz efektywność pracy pompy ciepła. Wykorzystanie Króćca ZP pozwala uzyskać korzystny pionowy rozkład temperatury wody w podgrzewaczu. W górnej części woda uzyskuje szybciej wysoką temperaturę. Z kolei dolna część podgrzewacza pozostaje długo chłodna, co korzystnie wpływa na stabilność pracy pompy ciepła i jej efektywność energetyczną.

Zależność COP od obciążenia cieplnego skraplacza – niestabilna praca spowodowana mieszaniem wody

Skuteczność działania Króćca ZP potwierdzają przeprowadzone testy. Na wykresie 1 widoczny jest przebieg zmiany temperatury wody w podgrzewaczu w czasie pracy pompy ciepła. W podgrzewaczu nie doszło do zmieszania i przez cały czas zachowany został komfort ciepłej wody (wysoka temperatura wody w górnej strefie).

zastosowanie dyszy we włazie

Wykres 1. Temperatury w podgrzewaczu – zastosowanie Króćca ZP do włazu rewizyjnego

Wykres 2 stanowi uzupełnienie wykresu 1 o wartość efektywności COP i chwilowe natężenie przepływu wody

Zależność COP od obciążenia cieplnego skraplacza – stabilna praca

Wykres 2. Zależność efektywności COP od obciążenia cieplnego skraplacza – stabilna praca

Dla porównania na wykresie 3 widoczny jest efekt zmieszania spowodowany uruchomieniem pompy obiegowej skraplacza pompy ciepła. Wejście ciepłej wody do podrzewacza znajduje się w króćcu cyrkulacji. Najpierw dochodzi do uśrednienia temperatury wody w podgrzewaczu, dopiero w drugiej kolejności do jej podgrzania.

Temperatury w zbiorniku – efekt zmieszania i zaniku warstwowości (brak dyszy)

Wykres 3. Temperatury w podgrzewaczu – efekt zmieszania wody i zaniku warstwowości (bez Króćca ZP do włazu rewizyjnego)

Wykres 4 wskazuje na wysoki przepływ (zbliżony do przepływu z wykresu 2) oraz mniej stabilny odbiór ciepła ze skraplacza powodowany mieszaniem się wody.

Zależność COP od obciążenia cieplnego skraplacza – niestabilna praca spowodowana mieszaniem wody

Wykres 4. Zależność efektywności COP od obciążenia cieplnego skraplacza – niestabilna praca spowodowana mieszaniem wody

Króciec ZP włazu rewizyjnego jest rozwiązaniem zaprojektowanym w firmie Hewalex i podlegającym ochronie patentowej. Montaż króćca jest możliwy w podgrzewaczach ciepłej wody użytkowej wyposażonych w otwór rewizyjny, jak np. w 2-wężownicowym podgrzewaczu OKC300NTRR/SOL. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży lub Działem Technicznym.

Dodatkowe informacje i materiały