Funkcja Bufor EKO w pompach ciepła Hewalex

Osiągnięcie i utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przy zachowaniu wydajnej, ekonomicznej i bezawaryjnej pracy pompy ciepła było celem powstania funkcji Bufor EKO w pompach ciepła centralnego ogrzewania Hewalex. Funkcja ta polega na powiązaniu uruchamiania sprężarki pompy ciepła od poziomu temperatury w pomieszczeniach. Opcja Bufor EKO jest dostępna wyłącznie dla instalacji z buforem CO podłączonym w sposób równoległy (funkcja sprzęgła hydraulicznego).

 

Włączenie funkcji Bufor EKO powoduje, że po osiągnięciu w pomieszczeniach ustawionej temperatury pokojowej, pompa ciepła zaprzestanie utrzymywania zadanej temperatury wody grzewczej w buforze, a sprężarka pompy ciepła zostanie wyłączona. Jej ponowne uruchomienie nastąpi dopiero wtedy, gdy jednocześnie temperatura wody w buforze oraz temperatura pokojowa spadną poniżej ustawionych wartości, z zachowaniem zadanych histerez (histereza określa dopuszczalną różnicę między aktualną temperaturą a temperaturą, którą ustawiliśmy jako pożądaną – więcej o histerezie  pisaliśmy tutaj).

 

Zabieg ten, dzięki zniwelowaniu krótkich i częstych cykli pracy związanych z podgrzaniem wody w buforze, bezpośrednio przekłada się na mniejszą liczbę uruchomień pompy ciepła w trybie grzania, a tym samym pozytywnie wpływa na żywotność sprężarki. Ma to szczególne znaczenie w okresie przejściowym (wczesna wiosna/późna jesień), kiedy zapotrzebowanie budynku na ciepło jest znacznie mniejsze, aniżeli moc zainstalowanej pompy ciepła.

 

Poniższy przykład pozwoli na lepsze zrozumienie zasady działania funkcji Bufor EKO.

 

Docelowa temperatura wody grzewczej w instalacji CO wynosi 50°C, wymagana temperatura pokojowa to 21°C. Histereza temperatury pokojowej ustawiona została na poziomie 0,2°C, natomiast histereza temperatury wody grzewczej na 6°C.

Pompa obiegowa wyłącza się w momencie, w którym czujnik temperatury pokojowej wskazuje 21°C. Funkcja Bufor EKO jest aktywna, w związku z czym wraz z pompą obiegową wyłączeniu ulega także sprężarka pompy ciepła, pomimo nieosiągnięcia ustawionych 50°C.

Po pewnym czasie temperatura w pomieszczeniu spada poniżej 20,8°C, co powoduje uruchomienie pompy obiegowej. W momencie uruchomienia pompy obiegowej temperatura wody grzewczej w buforze wynosi 48°C, w związku z czym sprężarka pompa ciepła nie rozpoczyna pracy, gdyż nie odnotowano spadku temperatury poniżej ustawionej wartości histerezy (przypominamy, że od najnowszej wersji oprogramowania dla sterowników PG-426-P02 –  2z, histereza jest symetryczna, czyli brana jest pod uwagę zmiana temperatury wody grzewczej o połowę wartości ustawionej histerezy).

W wyniku pracy pompy obiegowej temperatura wody w buforze spada poniżej wartości histerezy, do 46°C, lecz po około minucie od odnotowania tego faktu,  temperatura w pomieszczeniu ponownie osiąga 21°C. Dochodzi do wyłączenia pompy obiegowej i pomimo spadku temperatury wody grzewczej poniżej ustawionej histerezy, sprężarka pompa ciepła nie włącza się- nie został spełniony warunek pozwalający na jej uruchomienie, ponieważ temperatura w pomieszczeniach ma zadaną wartość.

Mija kolejna chwila i temperatura w pomieszczeniu ponownie spada, co powoduje uruchomienie pompy obiegowej. W tym momencie oba warunki do uruchomienia sprężarki zostały spełnione – zarówno temperatura pokojowa, jak i temperatura wody grzewczej plasują się poniżej ustawionych histerez.

 

W przypadku zdezaktywowanej funkcji Bufor EKO, pompa ciepła uruchomi sprężarkę tuż po spadku temperatury wody grzewczej w buforze poniżej ustawionej histerezy, niezależnie od temperatury panującej w pomieszczeniach. Wyłączenie sprężarki nastąpi po osiągnięciu docelowej wartości temperatury wody grzewczej.

Należy mieć na uwadze to, że włączenie funkcji Bufor EKO czasami może skutkować wydłużeniem czasu koniecznego do osiągnięcia żądanej temperatury pomieszczeń. Spowodowane jest to tym, że woda grzewcza w buforze może ulec wychłodzeniu podczas postoju sprężarki pompy ciepła.

Ponadto uruchomienie funkcji Bufor EKO w  instalacjach niskotemperaturowych może prowadzić do okresowego spadku temperatury wody w buforze poniżej dopuszczalnych 20°C. W takiej sytuacji, równolegle ze sprężarką, zostanie uruchomione dodatkowe (szczytowe) źródło ciepła, najczęściej grzałka elektryczna. W przypadku nieosiągnięcia w przeciągu 15 minut bezpiecznej temperatury, sprężarka zostanie wyłączona, a szczytowe źródło ciepła pozostanie włączone do momentu osiągnięcia temperatury pozwalającej na ponowne uruchomienie sprężarki. Na ekranie sterownika widniał będzie napis Ochrona PC.

Opublikowano: 07.09.2022