Jak działa funkcja Magazyn ciepła?

Funkcja MAGAZYN CIEPŁA, poprzez utrzymanie w buforze wyższej temperatury wody grzewczej, aniżeli żądana dla obiegów grzewczych, umożliwia zmagazynowanie ciepła w celu jego późniejszego wykorzystania do ogrzania budynku. MAGAZYN CIEPŁA realizowany będzie w godzinach wskazanych w ustawieniach programu czasowego odpowiedniego dla tej funkcji. Do poprawnego funkcjonowania instalacji wyposażonych w bufor ciepła o zwiększonej pojemności.

MAGAZYN CIEPŁA szczególnie polecany jest użytkownikom pomp ciepła Hewalex PCCO korzystającym z dwu- lub trzystrefowowych taryf energetycznych (G12, G13). Dopasowanie programu czasowego magazynowania ciepła do godzin, w których występują tańsze strefy czasowe taryf energetycznych, pozwala na osiągnięcie realnych korzyści finansowych.

Wymaganą temperaturę wody dla funkcji MAGAZYN CIEPŁA ustala się w parametrze Magazyn ciepła – Temperatura wody. Wartość ta będzie utrzymywana w buforze w czasie wyznaczonych przedziałach programu czasowego.

 

 

Należy pamiętać, że funkcjonowanie MAGAZYNU CIEPŁA możliwe jest tylko i wyłącznie w instalacjach wyposażonych w zawór mieszający z siłownikiem podłączonym do automatyki pompy ciepła. W przypadku instalacji z dwoma lub trzema obiegami zawór ten należy zamontować bezpośrednio za buforem, jako mieszacz wspólny dla wszystkich obiegów.

 

Uwaga! Próba skonfigurowanie zaworu mieszającego, pomimo jego faktycznego braku, niesie ryzyko skierowania na instalację centralnego ogrzewania wody o wysokiej temperaturze, co w przypadku ogrzewania podłogowego może spowodować uszkodzenie posadzki.

 

Poniższe przykłady pozwolą na lepsze zrozumienie zależności funkcji MAGAZYN CIEPŁA:

1) Obieg CO1 z zaworem mieszającym

• żądana temperatura wody w funkcji Magazyn ciepła – 50°C
• żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
• rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C

 

2) Obieg CO1 z zaworem mieszającym + obieg CO2 bez zaworu mieszającego

Uwaga! Funkcja Magazyn ciepła jest zablokowana dla instalacji z wieloma obiegami grzewczymi, wśród których tylko obieg CO1 wyposażony jest w zawór mieszający.

 

3) Obieg CO1 + obieg CO2; wspólny zawór mieszający

• żądana temperatura wody w funkcji Magazyn ciepła – 50°C
• żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
• żądana temperatura wody grzewczej obiegu CO2 – brak możliwości ustawienia
• rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO1 – 35°C
• rzeczywista temperatura wody grzewczej obiegu CO2 – 35°C

 

Funkcja MAGAZYN CIEPŁA umożliwia również sterowanie grzałką elektryczną (lub innym szczytowym źródłem ciepła) w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w buforze. W parametrze Magazyn ciepła – Włączenie grzałki podawana jest wartość wyprzedzenia czasowego uruchomienia grzałki elektrycznej, liczonego od zakończenia przedziału czasowego aktywnej funkcji Magazyn ciepła. Czas ten podany jest w minutach.

 

Uwaga! Uruchomienie grzałki elektrycznej nie nastąpi w przypadku, gdy MAGAZYN CIEPŁA aktywny jest 24h/dobę!

 

 

Na podstawie powyższego przykładu widzimy, że funkcja MAGAZYN CIEPŁA aktywna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 22:00 do 6:00 oraz w weekendy przez całą dobę.

Jeżeli w parametrze Magazyn ciepła – Włączenie grzałki ustawiony zostaną zostanie wartość 30 minut, uruchomienie grzałki nastąpi o godzinie 5:30 W weekendy grzałka nie będzie pracowała.

Opublikowano: 07.09.2022