Jak ustawić wyłączenie pracy pompy ciepła na czas taryfy z wyższą ceną energii elektrycznej?

W przypadku korzystania z taryfy dwustrefowej (G12, G12w) lub trzystrefowej (G13) można aktywować funkcję Wysoka taryfa, która pozwala na zablokowanie pracy pompy ciepła w droższych strefach czasowych taryf energetycznych.

Parametr ten jest dedykowany dla układów hybrydowych (pompa ciepła + dodatkowe zewnętrzne źródło grzewcze) – po zablokowaniu pracy pompy ciepła uruchamia się dodatkowe źródło grzewcze, które powinno być tańsze w eksploatacji ze względu na wysokie stawki energii elektrycznej wynikające z obowiązującej taryfy, np. kocioł gazowy czy kocioł stałopalny.

 

UWAGA!

Funkcja nie będzie widoczna w przypadku, gdy pompa ciepła posiada wbudowaną grzałkę elektryczną, a na sterowniku parametr Konfiguracja grzałek ustawiony jest na wartość 2 lub 3.

 

Rysunek 1. Konfiguracja grzałek: wartość 2 lub 3 powoduje, że funkcja Wysoka taryfa nie będzie widoczna.

Funkcja ta jest realizowana przez dwa parametry:
  • Wysoka taryfa – Temperatura zewnętrzna,
  • Wysoka taryfa – Program czasowy

 

Wysoka taryfa – Temperatura zewnętrzna pozwala na wyznaczenie temperatury zewnętrznej, poniżej której pompa ciepła wyłączy się (zgodnie z ustawionym programem czasowym) z uwagi na mniejszą sprawność (niższy COP, przy niskich temp. zewnętrznych i tym samym wyższe rachunki za zużytą energię elektryczną) i jednocześnie będzie to temperatura zewnętrzna, poniżej której będzie mogło włączyć się dodatkowe źródło grzewcze. Wartość nastawy powinna zależeć od aktualnej ceny energii elektrycznej, wartości COP w zakładanym punkcie temperaturowym dla pompy ciepła jak i ceny nośnika energii dla dodatkowego źródła grzewczego.

 

Przykład:
cena energii elektrycznej: 0,75 zł
cena 1 kWh gazu: 0,297 zł
sprawność kotła gazowego: η = 93%

 

Dostarczenie 1kWh energii cieplnej z kotła gazowego będzie kosztowało około 32 gr. Gdy chwilowe COP będzie większe lub równe 2,34 (0,75 zł / 0,32 zł)- praca pompy ciepła będzie tańsza niż praca kotła. Wartość COP zależy przede wszystkim od temp. wody grzewczej oraz temperatury zewnętrznej. W instrukcji montażu należałoby sprawdzić w jakich warunkach pompa ciepła posiada większą wartość COP.

Z reguły dla pomp ciepła serii PCCO, gdy źródłem dodatkowym jest kocioł gazowy (η ̴ 93%) dla temperatury zasilania wody grzewczej ok. 35°C wytwarzanie ciepła z pompy ciepła będzie tańsze  w temperaturach zewnętrznych wyższych niż -14°C. W przypadku parametru wody grzewczej na poziomie 55°C będą to już temperatury zewnętrzne wyższe niż  0°C. Poniżej znajduje się orientacyjna tabela dla analizowanego przykładu, przedstawiająca wartości temperaturowe wody grzewczej w korelacji do temperatur zewnętrznych, przy których pompa ciepła ma COP na poziomie 2,35.

 

Wysoka taryfa – Program czasowy pozwala wyznaczyć przedziały czasowe, w których funkcja ta ma być aktywna (o czym świadczą puste pola słupkowe oznaczające brak pracy pompy ciepła, patrz przykład poniżej). W przypadku taryfy G13 (w momencie pisania artykułu) najwyższe ceny energii występują latem w godzinach 19:00 – 20:00, a zimą 16:00-21:00, dlatego też, na przykładzie okresu zimowego, najkorzystniej byłoby ustawić aktywną funkcję właśnie w godzinach 16:00-21:00.

 

Rysunek 2. Przykład ustawień programu czasowego dla funkcji Wysoka taryfa. Na wykresie słupkowym należy zaznaczyć godziny pracy w których pompa ciepła może pracować, puste słupki oznaczają wyłączenie pompy ciepła z uwagi na wysoką taryfę.

Na powyższym przykładzie widzimy, że praca pompy ciepła będzie zablokowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 21:00, pod warunkiem że temperatura zewnętrzna będzie niższa niż ustawiona w parametrze Wysoka taryfa – Temperatura zewnętrzna.

 

Rysunek 2. Przykład ustawień programu czasowego dla funkcji Wysoka taryfa. Na wykresie słupkowym należy zaznaczyć godziny pracy, w których pompa ciepła może pracować, puste słupki oznaczają wyłączenie pompy ciepła z uwagi na wysoką taryfę.

Kiedy funkcja Wysoka taryfa jest aktywna, automatyka pompy ciepła śledzi temperaturę zewnętrzną i jeżeli spadnie ona poniżej wartości wyznaczonej w parametrze Wysoka taryfa – Temperatura zewnętrzna, praca pompy ciepła jest zablokowana i uruchamiane jest dodatkowe źródło grzewcze.

 

Program czasowy funkcji Wysoka taryfa działa
nadrzędnie nad programami czasowymi obiegów grzewczych.

 

W przypadku, gdy funkcja jest nieaktywna pompa ciepła pracuje standardowo według nastaw programu czasowego dla CO i CWU.

Podsumowując w ramach funkcji Wysoka taryfa dla zablokowania pracy pompy ciepła muszą być spełnione dwa żądania: występować godziny, zgodnie z ustawionym programem czasowym, w których pompa ciepła ma być wyłączona oraz odczytywana temperatura zewnętrzna jest niższa niż ustawiona w parametrze Wysoka taryfa – Temperatura zewnętrzna.

Opublikowano: 07.09.2022