• Schematy instalacji w małych obiektach (np. dom jednorodzinny, obiekt biurowy, usługowy, itp.), gdzie podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie budynku (lub wpomaganie ogrzewania) realizowane jest z udziałem energii odnawialnej - przez zastosowanie kolektorów słonecznych lub/i pomp ciepła.

Schemat M-CO/1

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + wiszący kocioł grzewczy

Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Czujnik 3 może być wykorzystany nadal do pomiaru temperatury powrotu w zespole ZPS. Kocioł gazowy zasila środkową roboczą strefę podgrzewacza, do której również podłączony jest system grzewczy budynku. System grzewczy korzysta w ten sposób z wody grzewczej podgrzewanej przez źródła ciepła podłączone do podgrzewacza (w tym przez instalację solarną). Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Jeżeli podgrzewanie wody użytkowej przez kocioł jest realizowane za pomocą sterownika G422, to czujnik 4 podłączony jest do niego (w innym przypadku czujnik temp. wody użytkowej ze sterownika kotła umieszcza się w miejscu czujnika 4).


Schemat M-CO/2

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz uniwersalny + kocioł na paliwo stałe

Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Kocioł gazowy zasila środkową roboczą strefę podgrzewacza, do której również podłączony jest system grzewczy budynku. Kocioł na paliwo stałe jest podłączony do dolnej strefy zbiornika buforowego. Sterowanie pracą pompy obiegu podgrzewania wody użytkowej P/PDG odbywa się z wykorzystaniem czujnika 3. Woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Jeżeli podgrzewanie wody użytkowej przez kocioł jest realizowane za pomocą sterownika G422, to czujnik 4 podłączony jest do tego sterownika (w innym przypadku czujnik wody użytkowej ze sterownika kotła umieszcza się w miejscu czujnika 4).


Schemat M-CO/3

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO
Komponenty: mała instalacja solarna + modułowa pompa ciepła + podgrzewacz uniwersalny + pompa ciepła powietrze/woda

Instalacja solarna funkcjonuje w sposób standardowy, tzn. w oparciu o różnicę temperatury 1-2. Czujnik 2 umieszczony jest w dolnej strefie podgrzewacza w wodzie grzewczej. Pompa ciepła zasila środkową lub alternatywnie dolną strefę podgrzewacza (np. w funkcji podwyższenia komfortu wody użytkowej, przy braku pracy instalacji solarnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane wprost przez wodę grzewczą podgrzewaną z instalacji solarnej w dolnej strefie podgrzewacza. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest we wbudowanym zasobniku, odbierając ciepło z wody grzewczej. Czujnik temperatury wody użytkowej (t) podłączony jest do sterownika pompy ciepła. Dla zwiększonych potrzeb wody użytkowej zaleca się stosowanie schematu z oddzielnym podgrzewaczem wody użytkowej i zbiornikiem buforowym.


Schemat M-CO/4

Project Image

Zastosowanie: podgrzewanie wody użytkowej CWU + wspomaganie ogrzewania CO
Komponenty: mała instalacja solarna + podgrzewacz 2-wężownicowy c.w.u. + zasobnik buforowy wody grzewczej + wiszący kocioł grzewczy

Sterownik G422 wyposażony jest standardowo w 4 czujniki temperatury. Pompa obiegu solarnego włączana jest w zależności od różnicy temperatury między czujnikiem 1 i 2. Czujnik 3 na powrocie pozwala bilansować uzyski ciepła. Jeżeli różnica temperatury 1-2 obniży się poniżej ustawionej minimalnej wartości lub temperatura wody użytkowej (czujnik 2) osiągnie wymaganą wartość, to sterownik G422 przełączy zawór trójdrogowy ZR1 na pozycję AB-A i nastąpi podgrzewanie wody grzewczej w zasobniku buforowym PDG/B (o ile różnica temperatury 1-4 będzie wyższa od wartości minimalnej). Wspomaganie ogrzewania budynku (zalecane ogrzewanie podłogowe) będzie realizowane, gdy temperatura w zasobniku buforowym 1’ będzie wyższa od temperatury powrotu z instalacji grzewczej 2’ (o minimalną ustawioną wartość). Wówczas dodatkowy sterownik (np. GH26) przełączy zawór trójdrogowy ZR2 na pozycję AB-A. Powrót wody grzewczej zostanie skierowany do zasobnika buforowego, a kocioł grzewczy przy podwyższonej temperaturze obniży moc grzewczą.