Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q – zasady przyznawania oraz korzyści dla użytkownika

Pompa ciepła jest złożonym technicznie urządzeniem grzewczym, które musi cechować się wysoką efektywnością pracy, niezawodnością i trwałością. Niezmiernie istotne jest zapewnienie sprawnej obsługi techniczno-serwisowej. W przypadku kolektorów słonecznych powszechnie znanym od wielu lat potwierdzeniem jakości i niezawodności jest certyfikat Solar Keymark. Analogicznie dla pomp ciepła wprowadzono system certyfikacji, który kończy się nadaniem znaku jakości EHPA-Q.

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q stanowi dla inwestora najważniejszą niezależną informację na temat standardu jakościowego i technicznego konkretnego modelu pompy ciepła. Standardy certyfikacji i związane z nim wymagania techniczne dla urządzenia i organizacyjne dla producenta zostały opracowane przez Europejską Organizację Pomp Ciepła EHPA (European Heat Pump Association). Podstawą do opracowania standardów znaku jakości EHPA-Q były wcześniejsze wymagania jakościowe stosowane wspólnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Obecnie znak jakości EHPA-Q jest przyjmowany stopniowo przez kraje UE, także przez Polskę w 2015 roku.

Jakie pompy ciepła mogą uzyskać znak jakości EHPA-Q?

Znak jakości EHPA-Q może być przyznany elektrycznej pompie ciepła korzystającej z ciepła gruntu, powietrza lub wody o wydajności cieplnej do 100 kW. Aby pompa ciepła mogła uzyskać znak jakości EHPA-Q, musi przejść badania zgodnie z międzynarodową normą EN 14511 (dla określenia współczynnika efektywności COP), EN 16147 (dla określenia wydajności ciepłej wody użytkowej) i EN 12102 (dla określenia pomiaru hałasu i poziomu mocy akustycznej). Testy te są wykonywane przez niezależne akredytowane ośrodki badawcze.

Jednym z kluczowych kryteriów przyznania znaku jakości EHPA-Q jest minimalna efektywność COP określona wg normy EN 14511 i potwierdzona w badaniach laboratoryjnych musi wynosić w zależności od rodzaju pompy ciepła:
      typ powietrze/woda: COP min. 3,10 (dla punktu pracy A2/W35, powietrze 2 st.C, woda 35 st.C)
      typ solanka/woda: COP min. 4,30 (dla punktu pracy B0/W35)
      typ woda/woda: COP min. 5,10 (dla punktu pracy W10/W35)

Pompa ciepła jest także w trakcie badań poddawana testom bezpieczeństwa oraz pracy w skrajnych warunkach eksploatacyjnych.

Jaki są wymagania dla producenta pompy ciepła?

Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q stawia wymagania nie tylko dla samego urządzenia, ale również dla producenta. Jest to szczególnie istotne dla zapewnienia właścicielowi pompy ciepła bezpieczeństwa i komfortu użytkowania urządzenia. Pompa ciepła ze znakiem EHPA-Q musi być objęta co najmniej 2-letnim okresem gwarancji (dla pompy ciepła Hewalex PCCO SPLIT 13kW wynosi ona standardowo 5 lat). Części zamienne do pompy ciepła muszą być dostępne minimum 10 lat od momentu kupna pompy ciepła. Producent musi zapewnić także kompleksową sieć usług w zakresie sprzedaży i serwisu pompy ciepła włącznie z 24-godzinną reakcją serwisu na wypadek awarii urządzenia.

Gdzie są udostępniane certyfikaty EHPA-Q?

Certyfikat potwierdzający nadanie znaku jakości EHPA-Q jest nadawany pompie ciepła po pomyślnym przejściu pełnej procedury badań i weryfikacji dokumentacji technicznej złożonej przez producenta. Certyfikat jest ważny przez 3 lata lub do wprowadzenia poważnej zmiany konstrukcyjnej w pompie ciepła. Certyfikaty EHPA-Q są ogólnodostępne w bazie na stronie organizacji EHPA-Q: www.ehpa.org (http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/qldb/), a także na stronie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC: www.portpc.pl. Organizacja PORT PC jest podmiotem odpowiedzialnym w Polsce za nadawanie znaków jakości EHPA-Q.

Dotacje dla pomp ciepła ze znakiem jakości EHPA-Q

W wielu krajach znak jakości EHPA-Q jest wymagany we wszelkiego rodzaju formach dofinansowania do zakupu pompy ciepła – analogicznie jak jest to praktykowane w przypadku kolektorów słonecznych (gdzie wymaga się certyfikatu Solar Keymark). Z czasem wymaganie posiadania znaku EHPA-Q przez pompę ciepła będzie coraz bardziej powszechne.