Czy należy wykonywać przeglądy instalacji fotowoltaicznej?

W Polsce liczba prosumentów przekroczyła już próg 1,24 miliona. W głównej mierze są to mali odbiorcy i jednocześnie wytwórcy energii elektrycznej we własnych przydomowych elektrowniach fotowoltaicznych. Wiele instalacji pracuje już od kilku lat, a ich właściciele zastanawiają się nad potrzebą wykonywania przeglądów.

 

Przegląd instalacji fotowoltaicznej – konieczność, czy dobra wola jej właściciela?

 

Trudno w polskich przepisach znaleźć informację o obowiązku wykonywania przeglądów instalacji fotowoltaicznej. Mogło by się wydawać zatem, że jeśli coś w przepisach nie jest bezpośrednio napisane, to nie jest to obowiązkowe. Nic bardziej mylnego. W Polsce istnieje wymóg przeglądu instalacji elektrycznej, do której bez wątpienia należy również instalacja fotowoltaiczna. Przepisem wskazującym na ten wymóg i określającym częstość badań instalacji elektrycznych jest ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

A zatem trzeba tu mieć na uwadze fakt, że przepisy często wdrożone w życie wiele lat temu, nie podlegały później doprecyzowaniu zapisów. Nie zwalnia nas to jednak od obowiązków, które jednoznacznie wynikają z przeznaczenia  takiego systemu jakim jest fotowoltaika.

 

 

Jeśli często przeprowadzać przegląd?

 

Wspomniana wyżej ustawa określa, że „obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli[…], co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów […]”.

 

Ważne jest również śledzenie aktualnych przepisów i wytycznych dotyczących fotowoltaiki, ponieważ przepisy mogą ulegać zmianom w zależności od rozwoju technologii i regulacji rządowych.

 

Jaki powinien być zakres przeglądu fotowoltaiki?

 

Istnieją pewne przepisy i wytyczne, które określają standardy i wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznych. W tym przypadku ważne jest przestrzeganie norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych, takich jak Polska Norma PN-EN 62446, która określa wymagania dotyczące badania i pomiaru instalacji fotowoltaicznych. W praktyce, przegląd instalacji fotowoltaicznej można przeprowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i utrzymania urządzeń elektrycznych. Warto zwrócić uwagę na takie czynniki jak czystość paneli fotowoltaicznych, stan inwertera, połączenia elektryczne, jak i same przewody.

Dodatkowo, przepisy dotyczące instalacji elektrycznych w Polsce nakładają obowiązek przeprowadzania przeglądów i badań instalacji elektrycznych w określonych okresach, które mogą obejmować również instalację fotowoltaiczną. Przeglądy te mają na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania instalacji oraz wykrycie ewentualnych usterek, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i wydajność systemu. Dla instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy wykonywać przeglądy co 5 lat.

 

Kto może wykonać kontrolę instalacji elektrycznej, w tym także fotowoltaicznej?

 

W przypadku konkretnych wymagań dotyczących przeglądu instalacji fotowoltaicznej, warto skonsultować się z lokalnymi organami regulacyjnymi lub skorzystać z usług specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w obszarze fotowoltaiki. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z instalacją fotowoltaiczną, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, który posiada odpowiednie kwalifikacje, certyfikaty i doświadczenie w tej dziedzinie.

 

Czy warto zrobić przegląd instalacji fotowoltaicznej?

 

Okresowe przeglądy instalacji fotowoltaicznej mają służyć w głównej mierze właścicielowi instalacji PV i zapewniają:

  • Bezpieczeństwo;
  • Dłuższą trwałość elementów instalacji;
  • Lepszą wydajność instalacji;
  • Zachowanie prawa do ubezpieczenia.

 

Podsumowując, przegląd instalacji fotowoltaicznej jest obowiązkowy według polskich przepisów w celu utrzymania bezpieczeństwa, sprawności i optymalnej wydajności systemu. Ważne jest również przestrzeganie norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych oraz konsultacja z profesjonalistami w tej dziedzinie.

 

Autor: Magdalena Jezusek
Dział Fotowoltaiki HEWALEX

Opublikowano: 26.09.2023